Kuantum Mekaniği Nedir?

kuantum mekaniği
Bilgi

Kuantum Mekaniği Nedir?

08 Eylül 2023 - Yazar : Aydem Perakende
Bu yazının içinde neler var?

Kuantum mekaniği, en küçük parçacıkların tuhaf ve anlaşılmaz dünyasına bir pencere açar. Gündelik yaşantımızda mantıklı olan öngörülebilir kurallar, atomlar, elektronlar düzeyinde anlamını yitirerek yerini belirsizliklere, bölünmüş kimliklere bırakır. 

Klasik mekanik dünyada her şey yerli yerindeyken, kuantum dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Maddeyi ve enerjiyi bu yepyeni perspektiften anlamak teknoloji, bilim, felsefe üzerinde devrim yaratıcı etkilere neden olmuştur. 

Gelin, devrim yaratıcı etkisi ile yeni nesil teknolojilere ilham veren kuantum mekaniği dünyasının detaylarına birlikte adım atalım.


 

Kuantum Mekaniği Nedir?

Fizik biliminin en karmaşık ve esrarengiz dallarından biri olarak bilinen kuantum mekaniği madde ile ışığın atom ve atomaltı seviyelerde nasıl davrandığının incelendiği alan çalışmalarını inceleyen bilim dalıdır.

Dalga mekaniği olarak da bilinen bu dal, moleküller, atomlar, atomaltı parçacıklar olan elektronlar, protonlar, nötronlar, kuarklar ve gluonlar gibi parçacıkların özelliklerini açıklamayı amaçlarken aynı zamanda bu parçacıkların ışık, x ışını, gama ışını gibi elektromanyetik radyasyonlarla etkileşimlerini de inceler.

Kuantum mekaniği, adını 'ne kadar' veya 'ne büyüklükte' anlamına gelen Latince quantus kelimesinden alır. Başka bir deyişle, maddenin ve enerjinin doğasını anlamamıza olanak tanırken, bize evrendeki bazı şeylerin kesikli (yani belirli "parçacıklar" veya "paketler" şeklinde) olduğunu gösterir.

Örneğin, elektromanyetik radyasyon (örneğin, ışık), sürekli bir dalga olarak düşünülebilir. Ancak kuantum mekaniği, bu radyasyonun foton adı verilen bireysel enerji paketlerinde geldiğini öne sürer. Bu da ışığın hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip olduğu anlamına gelir.

 • Kuantum Mekaniğinin Tarihçesi

19. yüzyılın sonlarında istatistiksel mekanik ve termodinamikle açıklanamayan problemleri çözmek amacıyla klasik mekaniğe alternatif olarak kuantum mekaniği ortaya çıkmıştır.

kuantum mekaniği bilim dalı ilk ortaya çıkışı Max Planck tarafından
Max Planck

Bilim dalının ilk ortaya çıkışı Max Planck tarafından 1900 yılında Kara cisim ışıması üzerine yayınlanan makale ile başlamıştır.

Planck'ın çalışmaları, daha sonra kuantum teorisinin gelişiminde kilit rol oynayan Albert Einstein, Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg gibi bilim insanlarını da etkilemiştir.

1925 yılında Schrödinger ve Heisenberg, matematikte kullanılan Doğrusal Cebir ile Kısmi Diferansiyel kavramlarını atomik ve moleküler boyuttaki yapıların çözümlenmesi amacıyla kullanarak, kuantum mekaniğinin matematiksel temellerini atmıştır.. 

Klasik mekanik, madde ve enerjinin sürekli olduğu varsayımı üzerine kurulurken, kuantum mekaniği kesikli yani kuantize yapıya dayalıdır. Buradan hareketle kuantum mekaniğinde, parçacıklar belirli durumlar ile olasılıklar üzerinden tanımlanır. Üstelik bu yaklaşım klasik mekaniğin açıklayamadığı olayları açıklamakta da başarılı olmuştur.

Kuantum mekaniğinin gelişimi, 20. yüzyılın başlarında siyah cisim ışıması, fotoelektrik etki gibi olayları açıklamakta yetersiz kalan klasik mekaniğin sınırlarını aşmış, fizik, kimya, mühendislik, bilgisayar bilimi gibi pek çok alanda temel araç haline gelmiştir. 

Çok yönlü bilim dalı, modern teknoloji ile endüstrinin pek çok alanında kullanılır. Bu sebeple kuantum mekaniğinin tarihçesi aynı zamanda modern bilim ve teknolojinin de tarihçesidir demek mümkündür.

 

Kuantum Mekaniği Teorisine Kimler Katkıda Bulundu?

Tarih boyunca pek çok bilim insanı kuantum mekaniğine çalışmaları ile katkıda bulunmuştur. Bu kişiler şunlardır: 

 • Max Planck 1900 yılında, Kara Cisim Işınımı'nın teorik bir açıklamasını yaparken, enerjinin belirli miktarlarda kuantize olduğu fikrini ortaya attı. Bu fikir kuantum teorinin doğuşu olarak kabul edilmiştir.
 • Einstein, 1905 yılında, fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışma ile kuantum teorisi alanına önemli bir katkı sağlamış, ışık enerjisinin fotonlar olarak kuantize olduğunu önermiştir. Fotoelektrik etki, bir yüzeye ışık (genellikle ultraviyole ışık) geldiğinde yüzeyden elektronların yayılmasını ifade eder.
 • 1913'te Niels Bohr, hidrojen atomunun yapısını açıklarken, elektronların tıpkı nükleer enerji gibi farklı enerji seviyelerinde bulunabileceğini ortaya koymuştur.
 • Werner Heisenberg 192'de, Heisenberg belirsizlik ilkesini geliştirmiştir. İlkeye göre belirli ölçümler aynı anda kesin olarak yapılamaz.
 • 1926 yılında Erwin Schrödinger kuantum mekaniğinin dalga mekaniği yorumunu geliştirmiştir. Schrödinger denklemi, bir parçacığın dalga fonksiyonunun zamanla nasıl değiştiğini açıklar.
 • 1928'de Paul Dirac kuantum mekaniği ile özel görelilik arasındaki uyumu sağlayan Dirac denklemini geliştirmiştir.
 • Richard Feynman, Julian Schwinger ve Tomonaga Shinichiro adlı üç fizikçi, 1940'larda kuantum elektrodinamiğinin (QED) gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
 • 1960'larda Murray Gell-Mann ve George Zweig kuark modelini geliştirmişlerdir. Model, hadronların, yani protonlar ve nötronlar gibi parçacıkların, daha temel parçacıklar olan kuarklardan oluştuğunu öne sürer.

 

Dalga ve Parçacık İlişkisi

Kuantum mekaniğindeki dalga-parçacık ikiliği ışık ve maddenin deney koşullarına bağlı olarak hem dalga hem de parçacık gibi davranabileceği ilginç fenomeni ifade eder. 1600'lerde başlayan bu konsept, ışığın doğasını anlama çabalarıyla ortaya çıkmış, zamanla maddenin de bu ikiliği gösterdiği anlaşılmıştır. Einstein, De Broglie gibi bilim insanlarının çalışmaları, bu ikiliğin anlaşılmasında önemli rol oynamıştır.

Dalga-parçacık ilişkisi konusunda en etkileyici görsellerden biri de çift yarık deneyidir. Deneyin yapılması için bazı adımlar takip edilmelidir.

Örneğin, bir ışık kaynağı (veya parçacık kaynağı) alın ve bu kaynaktan gelen ışığı (veya parçacıkları) iki yarığa sahip bir bariyerin önüne yerleştirin. Bu yarıklardan geçen ışık (veya parçacıklar) daha sonra arkasında bir ekrana çarpar.

Sadece bir yarık açıkken, ekran üzerinde tek bir bant veya nokta görmeyi, iki yarık da açıkken klasik fizikte, iki ayrı bant veya nokta görmeyi beklersiniz ancak beklenen sonuç gerçekleşmez. Bunun yerine ışığın dalga etkileşimlerinden kaynaklanan bir dizi koyu ve aydınlık bantlar gözlemlenir. Bu da ışığın dalga gibi davrandığını gösterir. Ancak bu deneyin en şaşırtıcı yanı, tek tek elektronlar gibi parçacıklarla da yapıldığında, benzer girişim deseni elde edilmesidir. Bu da tek bir parçacığın her iki yarıktan da aynı anda geçiyor gibi davrandığını gösterir.

çift yarık deneyi

Dalga-parçacık ikiliği, kuantum dünyasının en şaşırtıcı yönlerinden biridir. Işığın bazen dalga gibi yayılması, bazen de fotonlar şeklinde parçacık davranışı sergilemesi ile birlikte maddenin de benzer şekilde dalga ve parçacık özelliklerine sahip olması kuantum mekaniğinin henüz tam anlaşılamayan kompleks yönlerinden biridir. Söz konusu özellik Schrödinger denklemi gibi matematiksel denklemlerle açıklanmaya çalışılmış olsa da halen aktif olarak araştırılmaya devam eder.

Işık ile maddenin karmaşık doğasını yansıtan dalga-parçacık ikiliği, fiziksel dünyanın anlaşılmasında temel bir rol oynayan, ancak henüz tam olarak çözülememiş bir fenomendir. Konsept sadece kuantum mekaniğinin ilginç doğasını değil, aynı zamanda gözlem ve gerçeklik arasındaki karmaşık ilişkiyi de vurgular.

 

Belirsizlik İlkesi Nedir?

Werner Heisenberg tarafından ilk olarak formüle edilen Belirsizlik İlkesi, kuantum mekaniğinin temel yönlerinden biridir. İlke, belirli bir parçacığın hem konumunun hem de momentumunun (cismin hareketinin büyüklüğü ve yönü) aynı anda kesin şekilde ölçülemeyeceğini belirtir. Diğer bir deyişle, parçacığın konumu ne kadar kesin bir şekilde bilinirse momentumu o kadar belirsiz olurken, momentumu ne kadar kesin bir şekilde bilinirse konumu o kadar belirsiz olur.

Belirsizlik İlkesi, kuantum dünyasının olasılıksal doğasını vurgular. Klasik fizikte, bir cismin konumu ile hızı aynı anda kesin şekilde belirlenebilir. Ancak kuantum mekaniğinde birini daha kesin bilmek, diğerini daha belirsiz kılar. Öte yandan belirsizlik ilkesi kuantum mekaniğindeki ölçüm kavramının karmaşıklığını ve parçacıkların doğası gereği belirsiz olduklarını ortaya koyar.

Söz konusu belirsizlik yalnızca ölçüm sırasında değil, aynı zamanda kuantum sistemlerinin içsel bir özelliği olarak da var olur. İlke, kuantum parçacıklarının belirli bir yörünge boyunca hareket etmediğini, bunun yerine olasılık dalgalarıyla tanımlandığını gösterir.

 

Kuantum Mekaniği ve Geleneksel Fizik Birbirine Ters mi Düşüyor?

Kuantum mekaniği ile geleneksel (klasik) fizik, birbirinden oldukça farklı yapı ve ilkeleri içerir. İlk bakışta bu durum birbirine ters gibi görünse de aslında iki alanın farklı ölçeklerde ve koşullarda uygulandığını ortaya koyar. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Kuantum mekaniği, atom altı parçacıklar gibi çok küçük ölçeklerdeki davranışı açıklarken, geleneksel fizik makroskopik ölçekteki sistemler (gözle doğrudan görebileceğimiz, atomik veya moleküler seviyeden çok daha büyük olan sistemler) için kullanılır. Kuantum dünyasında, belirsizlik, süperpozisyon, dalga-parçacık ikiliği gibi olağanüstü etkiler ortaya çıkar. Bunlar günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz büyük ölçekli dünyada gözlemlenmez.
 • Doğru şekilde çözümlenen kuantum mekaniği, makroskopik dünyanın klasik yasalarının nasıl ortaya çıktığını da açıklayabilir. Büyük ölçekli sistemlerde, kuantum etkileri ortalama olarak alınır ve sonuç olarak da klasik yasalar ortaya konur. Başka bir deyişle, kuantum mekaniği aslında klasik fizikle uyumlu olsa da daha genel bir çerçeve sunar.
 • Kuantum mekaniği, belirsizlik, ölçüm gibi kavramlarla, varlık ile gözlemin felsefi doğasını sorgular. Aslında bu durum klasik fizikteki kesin ve deterministik yaklaşımla keskin bir kontrast oluşturur. Söz konusu temel farklılıklar, iki teorinin birbirine karşıt gibi görünmesine yol açabilir.
 • Dalga fonksiyonları ile Schrödinger denklemi gibi matematiksel araçlar kuantum mekaniğinin temelinde yer alır. Adı geçen matematiksel yapılar, klasik fizikte kullanılan Newton'un hareket yasalarından farklıdır.
 • Klasik fizikte, maddenin kesin konumu ile hızı olduğu için bu değerler belirli koşullar altında tahmin edilebilir. Örneğin, bir gezegenin yörüngesi güneş etrafında nasıl hareket edeceği tahmin edilebilir. Yani cismin hareketi tam olarak belirlenebilir, önceden tahmin edilebilir yolda ilerler. Kuantum mekaniğinde ise bir parçacığın kesin konumu ile hızı aynı anda bilinemez (Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi). Bunun yerine parçacığın belirli konumda veya hızda olma olasılığını tanımlayan bir dalga fonksiyonu vardır. Bu da bir elektronun atom etrafında belirli yörüngede hareket etmediği, bunun yerine potansiyel olarak pek çok yörüngede aynı anda bulunabileceği anlamına gelir. Ölçüm yapıldığında söz konusu olasılıklardan biri gerçekleşir. Ancak ölçüm yapılmadan önce elektronun tüm olası yörüngelerde süperpozisyon halinde olduğu söylenir.

schrödinger'in dalga denklemi

 

Kuantum Mekaniğinin Günlük Yaşamdaki Uygulamaları ve Örnekleri 

Kuantum mekaniği ilk bakışta oldukça soyut ve teorik bir konu gibi görünse de günlük yaşamımızın pek çok yönünde etkili olan pratik uygulamalara sahiptir. Kuantum mekaniğinin günlük yaşamdaki bazı örnekleri şunlardır:

 • Tost makinelerinde kullanılan ısıtma elemanları, kuantum mekaniğinin anlayışı sayesinde tasarlanmıştır. Elektronların belirli enerji seviyelerinde hareket etmesi sayesinde tost makinesine koyduğunuz ekmeğin her iki yüzeyi de eşit şekilde kızarır.
 • Floresan lambalarda, cıva buharının belirli bir dalga boyunda ışık yayması kuantum mekaniğinin bir sonucudur. Böylece enerji tasarruflu aydınlatma sağlayabilirsiniz.
 • Modern teknolojinin temel taşlarından biri olan transistörler, elektrik sinyallerini yükseltmek için kullanılır. Bu cihazlar kuantum mekaniğinin anlayışına dayalı olarak oluşturulmuştur.
 • Elektronların dalga doğası, yarı iletkenlerin işleyişinin temelini oluşturur. Bu dalgalar modern bilgisayarlar ile mobil cihazların işlemcilerinin temelini oluşturan transistörlerin geliştirilmesine olanak tanır.
 • Kuantum mekaniği, elektron mikroskoplarının gelişimine de katkı sağlamıştır. Böylece biyolojik örnekler incelenirken ken daha detaylı görüntüler elde edilebilir.
 • Global Konumlandırma Sistemi (GPS) kuantum mekaniğine dayalı atomik saatleri kullanır.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) elektronların spinlerinin tersine çevrilmesiyle çalışır.
 • Kuantum mekaniği sayesinde geliştirilen fiber optik teknolojisi, hızlı ve etkin iki yönlü iletişimi mümkün kılmıştır.

Kuantum Mekaniğinin Günlük Yaşamdaki Uygulamaları ve Örnekleri 

Kuantum mekaniği sadece atom altı parçacıkların dünyasıyla sınırlı olmayıp, yaşadığımız dünyanın gerçekliğini, işleyişini, hatta evrenin kendisinin büyük resmini şekillendiren güçtür. Tıpkı karanlık enerji gibi gözle görülemeyen ancak varlığı galaksilerin hareketi üzerindeki etkisinden anlaşılan bir fenomen olduğundan, büyük ölçekli kozmolojik olaylarla iç içe geçmiştir. Bu da kuantum mekaniğini yalnızca bilimsel olay olarak değil, yaşamımızın ve evrenin anlaşılmasında merkezi bir unsur olarak konumlandırır. 

 


 

Görülmeyen parçacıkların enerjisi olan kuantum mekaniği konusunda elinizde bir güç olsaydı neler yapmak, neleri icat etmek isterdiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. 


Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.