Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

Orta Gerilim

1kV ile 36kV arası sözleşme gücüne verilen isimdir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir.

Ölçüm Sistemi

Sayaçlar, ölçü trafoları (gerilim ve akım trafoları), ilgili iletişim teçhizatı ve kablajı da içeren ölçüm teçhizatının tümünü ifade eder.

Ölçüm Sistemi

Sayaçlar, ölçü trafoları (gerilim ve akım trafoları), ilgili iletişim teçhizatı ve kablajı da içeren ölçüm teçhizatının tümünü ifade eder.

Piyasa İşletmecisi

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini ifade eder.

Piyasa Katılım Anlaşması

Gün öncesi piyasası hariç olmak üzere, piyasa katılımcısının dengeleme mekanizmasına katılımı ile Piyasa İşletmecisi (Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi) ve sistem işletmecisinin (Milli Yük Tevzi Merkezi) dengeleme mekanizmasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmayı ifade eder.

Piyasa Katılımcısı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler için oluşturulan farklı kategorileri ifade eder.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)

EPİAŞ’ın başlıca amacı ve faaliyet konusu, “ Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir. Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır.

Piyasa Yönetim Sistemi (PYS)

Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Piyasa İşletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamalardır.

Primer Frekans Kontrol Kapasitesi

İşletme yedeğinin, türbin hız regülatörlerinin otomatik olarak kullanılarak sistem frekansını normal regülasyon aralığında tutmak için kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmını ifade eder.

Perakende Satış Fiyatı

Serbest tüketici niteliğinde olmayan tüketicilere enerji tedariki kapsamında uygulanan satış fiyatıdır.

Perakende Satış Sözleşmesi (PSS)

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli tedarik şirketi ile tüketiciler arasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, perakende satış tarifesi veya son kaynak tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeye verilen isimdir.

Serbest Tüketici

EPDK tarafından belirlenen, elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan, tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahip gerçek veya tüzel kişiye denir. ( 2021 yılı için limit 1200 kWh ve üstüdür.)

Sekonder Frekans Kontrol Kapasitesi

İşletme yedeğinin, frekans kontrolü amacı ile kullanılan primer frekans kontrol yedeğinin serbest kalması, frekansın nominal değerine geri dönebilmesi ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin programlanan düzeyde tutulabilmesinin sağlanması için, sekonder kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır.

Sistem Alış Talimatı

Gün öncesi planlamaya katılan piyasa katılımcılarının sistem alışları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimlerdir.