Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

İletim Kapasitesi

İletim sisteminin herhangi bir noktasından gönderilebilen/alınabilen megavat cinsinden (MW) elektrik enerjisi güç miktarıdır.

İletim Sistemi Konfigürasyonu

İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisinin hesaplanması için dikkate alınacak sayaçlar, sayaçların veriş ya da çekiş açısından hangi yönde olduğu ve sayaçlara uygulanacak kayıp katsayıları gibi bilgileri içeren hesaplama kurallarını ifade eder.

İletim Sistemi

Elektrik iletim tesisleri ve şebekesine verilen genel isimdir.

İletim

Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nakline denir.

İtibari Bağlantı Noktası

Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslarda kayıpların hesaplanmasında kullanılan itibari noktayı ifade eder.

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim / Tüketim Programı (KGÜP)

Bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesi dengeleme sonucuna bağlı olarak bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim ya da tüketim değerleridir.

Kısıt Yönetimi

İletim sisteminde oluşan veya oluşması öngörülen kısıtların giderilmesine ilişkin yöntemlerdir.

Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatı (KPTF)

Belli bir saat için, gün öncesi piyasasında tüm teklif bölgeleri için sunulan alış-satış tekliflerinin eşleştirilmesi sonucunda belirlenen saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatıdır.

Lot

Uzlaştırmaya esas ikili anlaşmalar ile gün öncesi piyasası kapsamında tekliflerin bildirilmesi amacıyla kullanılan ve 0,1 MWh'e eşdeğer enerji miktarını ifade eder.

Merkezi Uzlaştırma Bankası Anlaşması

Piyasa işletmecisi ile merkezi uzlaştırma bankası arasında imzalanacak ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve sorumluluklarını içeren anlaşmadır.

Merkezi Uzlaştırma Bankası

Piyasa katılımcıları arasındaki bu Yönetmelikle (Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği) belirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak kurulan Merkezi uzlaştırma kuruluşunu ifade eder.

Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması

Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak, piyasa katılımcıları ile merkezi uzlaştırma bankası arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imzalanacak olan anlaşmadır.

Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM)

TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu merkezi birimdir.

Nihai Piyasa Takas Fiyatı (NPTF)

Belli bir saat ve belli bir teklif bölgesi için, teklif bölgeleri arasındaki iletim kısıtları dikkate alınarak belirlenen saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatıdır.

Organize Toptan Elektrik Piyasası

Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını ifade eder.