Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

Dengeden Sorumlu Grup

Piyasa katılımcılarının Piyasa İşletmecisine bildirmek suretiyle oluşturdukları ve grup içinden bir piyasa katılımcısının grup adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri üstlendiği grubu ifade eder.

Dengeden Sorumlu Taraf

Dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine ilişkin Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluğu, dengeden sorumlu grup adına üstlenen ya da herhangi bir dengeden sorumlu gruba dâhil olmayan piyasa katılımcısını ifade eder.

Dengeleme Birimi

Dengelemeye katılabilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümüdür.

Dengeleme Güç Piyasası

Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasıdır.

Dengeleme Mekanizması

İkili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte ve gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetlerdir.

Dengeleme

Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.

EIC

Oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları ENTSO-E tarafından belirlenip kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulan ve ENTSO-E'ya bağlı tüm ülkelerde kullanılan, enerji tanımlama kodlama sistemidir.

Elektrik Piyasası Kanunu

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Elektrik Piyasası Kanunu

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Elektrik Enerji Fonu

3291 sayılı kanun gereğince perakende enerji bedeli üzerinde % 0,7 oranında tahakkuk eden bedeldir.

ENTSO-E

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı.

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Esnek Satış Teklifi

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki gün için, belirli bir saat ile ilişkili olmayan, saatlik aktif elektrik enerjisi satışına ilişkin sunmuş oldukları tekliflerdir.

Eşleştirme

Bir teklif bölgesi ya da belirli teklif bölgelerinden oluşan bir bölgede, ilgili bölgede yer alan teklif bölgeleri için gün öncesi piyasasına sunulmuş olan bütün tekliflerin değerlendirilmesi işlemini ifade eder.

Ödeme Bildirimine Esas Fatura Dönemi

İlgili fatura için tüketim ölçümünün yapılmış olduğu dönemi tanımlar. Fatura dönemi ikili anlaşmada taraflarca belirlenir. Aksi durumda, fatura dönemi okuma dönemi olarak esas alınır.