MÜŞTERİ AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz nüfus cüzdanı fotokopisi ve diğer belgeler içerisinde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 1. Irk,
 2. Etnik köken,
 3. Siyasi düşünce,
 4. Felsefi inanç,
 5. Din, mezhep veya diğer inançlar
 6. Kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 7. Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 8. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 9. Biyometrik ve genetik veriler

 

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilginize sunuyoruz. 

 

1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz; abonelik sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin takibi, talep ve şikâyetlerin takibi, faaliyetlerin Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile sair ilgili mevzuata uygun yürütülmesi; açık rıza vermeniz halinde, şirket hizmetlerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla analiz, segmentasyon çalışmaları yapılması ve bu kapsamda pazarlama analiz çalışmalarının ve sunulan hizmetin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında reklam/kampanya/promosyon/anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şirket ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza genel ve özel teklifler sunulması (ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması faaliyeti dahil olmak üzere), iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınız ile iletişime geçilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla elektronik veya fiziki ortamda doldurulacak dilekçe ve sunulacak dokümanlar aracılığıyla işlenecektir.

 

2) İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri                          : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum tarihi, pasaport numarası, imza, nüfus cüzdanı fotokopisi

İletişim Bilgileri                        : Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgiler                        : Banka hesap bilgileri, IBAN numarası

Müşteri İşlem Bilgileri              : Talep bilgileri, abone numarası, tesisat numarası, sözleşme hesap numarası

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgileri: İcra, maaş haczi ve nafaka bilgileri

Sağlık Bilgileri                          : Engellikik bilgileri

Diğer Bilgiler                            : Sanayi sicil belgesi, şirket vergi numarası, şirket vergi dairesi, şirket adresi, şirket telefon numarası, şehit ve gazi yakını tarifesi bilgileri, veraset ilanı, vekaletname

 

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlar kapsamında elektronik ortamda müşteri iletişim merkezleri aracılığıyla ve fiziki ortamda ilettiğiniz dilekçe ve dokümanlar aracılığıyla toplanmakta ve aşağıda yer alan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 1. Mal ve hizmet satışı sonrası sağlanan destek hizmetleri çerçevesinde dilekçe ve başvuru cevap sürecinin yürütülebilmesi

  Bu amaç ile elektronik ortamda toplanan kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve diğer bilgileriniz KVKK madde 5/2/(c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK madde 5/2/(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında elektronik ortamda işlenmektedir.

 2. Ödemesi gerçekleştirilen enerji tüketim bedeli faturalarının hatalı oluşturulmasından kaynaklı fatura iptali ya da faturanın hatalı ödenmesi gibi durumlarda tahsilat iptal işlemleri ve para iade sürecinin yürütülebilmesi

  Bu amaç ile elektronik ortamda toplanan kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve diğer bilgileriniz, KVKK madde 5/2/(c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK madde 5/2/(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

 3. Engellilik veya sağlık durumuna ilişkin istisnai durumların belgelenmesi halinde Elektrik Piyasası mevzuatı uyarınca enerji kesme istisna durumlarının uygulanması sürecinin yürütülebilmesi

  Bu amaç ile elektronik ortamda toplanan kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve diğer bilgileriniz, KVKK madde 5/2/(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2/(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. Bu amaç ile toplanan sağlık bilgileriniz, KVKK madde m. 6/2 uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

 4. İtiraz başvurularının hukuki değerlendirilmesi sürecinin yürütülebilmesi

  Bu amaç ile elektronik ortamda toplanan kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, hukuki işlem ve uyum bilgileriniz ve diğer bilgileriniz, KVKK madde 5/2/(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2/(e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. Bu amaç ile toplanan sağlık bilgileriniz, KVKK madde m. 6/2 uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
 5. Şirket’e iletilen yazılı başvuruların raporlanması sürecinin yürütülebilmesi

  Bu amaç ile fiziksel ve elektronik ortamda toplanan kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve diğer bilgileriniz, KVKK madde 5/2/(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK m. 5/2/(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2/(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirket tarafından alınarak paylaşılmaktadır:

 1. KVKK madde 5/2/(f) uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle Aydem Enerji grup şirketleri, beraber çalıştığımız iş ortaklarımız, hizmet aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri ve tedarikçiler
 2. KVKK madde 5/2/(e) uyarınca, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle danışmanlık aldığımız avukatlarımız, danışmanlarımız, mahkemeler, icra daireleri, noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlar ile,
 3. KVKK madde 5/2/(ç) uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), T.C. Enerji Bakanlığı gibi resmi ve idari merciler ile,
 4. Açık rızanızı vermeniz halinde; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, hukuki işlem ve uyum bilgileriniz ve diğer bilgileriniz, yukarıda yer alan süreçlerin yürütülmesi amacıyla verilerin yurt dışında tutulduğu bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Sağlık verileriniz açık rızanız alınsa bile yurt dışına aktarılmamaktadır.

5) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Bu kapsamda haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde https://www.aydemperakende.com.tr/bilgi/kisisel-verilerin-korunmasi bağlantısı üzerinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 1. Başvuru Adresimiz: Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli
 2. Elektronik Posta Adresimiz: kvk.aydem@aydemenerji.com.tr

Aydınlatma Metnini okudum, anladım.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

MİM Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni uyarınca Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ("Şirket") olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

i. Kimlik verilerimin, iletişim bilgilerimin, finansal bilgilerimin, müşteri işlem bilgilerimin ve hukuki işlem ve uyum bilgilerimin, başvuru, talep ve itiraz süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesine ve sunucuları yurt dışında bulunan bilgi teknoloji firmalarına aktarılmasını;

Kabul ediyorum

ii. Sağlık verilerimin başvuru, talep ve itiraz süreçlerine ilişkin değerlendirme ve Elektrik Piyasası mevzuatı kapsamındaki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesini;

Kabul ediyorum

iii. Ticari Elektronik İleti Gönderimi: Kişisel verilerimin Şirket hizmetlerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla analiz, segmentasyon çalışmaları yapılması ve bu kapsamda pazarlama analiz çalışmalarının ve sunulan hizmetin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında reklam/kampanya/promosyon/anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şirket ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafıma genel ve özel teklifler sunulması (ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması faaliyeti dahil olmak üzere), iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesi ve bu amaçlarla tarafımla iletişime geçilmesini, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini; 

Kabul ediyorum